Cellkolor korróziógátló alapozó 0,25 l

Cellkolor korróziógátló alapozó 0,25 l
A fémfelületeken megfelelő átvonó festék alkalmazásával tartós védelmet biztosít. Könnyen felhordható, gyorsan száradó.
0,25 liter
370 gramm
Várható kiszállítás: 2-3 munkanapon belül
Ár: 2 000 Ft
Száradási idő 8 óra.
Átfesthetőség 6-8 óra után.
Tárolás Száraz, hűvös, jól szellőző helyen, a csomagolást szorosan lezárva, élelmiszerektől és gyújtóforrástól távol.
Minőségét megőrzi Eredeti, bontatlan csomagolásban, a gyártástól számított 36 hónapig.
Alkalmazás Ecsettel, hengerrel.
Javasolt rétegszám 1-2 réteg.
Higítás Nem szükséges.
Kiadósság 8-10 m2/l egy rétegben, a felület minőségének megfelelően.

Alkalmazási terület

Kül- és beltéri acélfelületek és egyéb fémfelületek (horgany, alumínium) korróziógátló alapozó festésére alkalmazható.

Alkalmazás

Ecsettel, hengerrel.

Felhasználás

Felhasználás előtt a festék felületéről az esetleg kialakult bőrréteget el kell távolítani, és a festéket jól fel kell keverni. A festendő felületnek a festék fogadására alkalmasnak, por-, olaj-, korróziómentesnek, száraznak kell lennie. Felújító festésnél a laza, nem hordképes bevonatot el kell távolítani, és a sérült részt csiszolással rozsdamentesíteni kell. A folyékony rozsdamaró készítmények használatát nem javasoljuk, mert a visszamaradó savnyomok csökkenthetik a festék élettartamát. A felhordás ecsettel és hengerrel végezhető. A Cellkolor korróziógátló alapozót 1-2 rétegben célszerű alkalmazni, a rétegek között kb.: 8 óra száradási idő biztosításával. Az alapozó önmagában nem nyújt tartós védelmet, át kell festeni. A korróziógátlóval bevont vas-, acélszerkezetek a száradás után hegeszthetők. Az alapozóval festett száraz, csiszolt és portalanított felületekre Cellkolor univerzális alapozó, és/vagy Cellkolor selyemfényű, Cellkolor BRILL magasfényű, ECO magasfényű zománcfestéket javaslunk típusonként 1-2 rétegben. A munkavégzés után a szerszámok lakkbenzin hígítóval megtisztíthatók. A használat után a festéket gondosan le kell zárni. A doboz rövid idejű fejre állításával a maradék festék tárolhatósága kedvezőbben alakul.

Összetétel

Alkidgyanta, lakkbenzin, pigment, cink-foszfát, cink-oxid, adalékok.

Veszélyességi osztály

Robbanásveszélyes!

Veszélyesanyag-tartalom

Szénhidrogének C9-C12, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, aromás vegyületek (2-25%).

Biztonsági adatok

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. EUH208 2-butanon-oximot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280 Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P405 Elzárva tárolandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően. A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.

Szakvélemény

E-2008/000364-1.